W dziale tym postaram si� obja�ni� kilka termin�w, okre�le�, zwrot�w, kt�rych u�ywaj� modelarze i kt�re ka�dy z nich powinien zna�.

© copyright Mati