Modelarnia

W tym dziale zajmiemy si� stron� techniczn� modelarstwa. Mi�dzy innymi zamieszczane tutaj b�d� wiadomo�ci o tym jak dzia�aja silniki i jak s� zbudowane, lub te� podobne informacje o serwach i innych.

Je�li posiadasz jakie� zdj�cia lub informacje dotycz�ce jakiego� ze sprz�t�w u�ywanych w modelarstwie i chcia�by� si� tym podzieli� z innymi, wy�lij mi to mailem, a ja umieszcze je na stronie.

Silniki Silniki

© copyright Mati