Jak zacz�� przygod� z modelarstwem i ile to kosztuje?

Wielu ludzi pyta si� mnie ile modelarstwo kosztuje, z podej�ciem, �e jest drogie. Tak naprawd� pocz�tek nie jest wcale a� tak bardzo drogi.

1

Je�li chodzi o modelarstwo samo w sobie (tzn. nie zdalnie sterowane, tylko takie �eby "sobie co� przy samolocie pod�uba�") to wydatek jest rz�du 50 do 100z�. Wystarczy kupi� sobie model np. Bolka i Lolka, czy Jask�k� i po sklejeniu mo�na si� nie�le bawi�. Potem zapewne b�dziecie chcieli wi�cej i przejdziecie na modelarstwo RC (zdalnie sterowane) na kt�re trzeba mie� troch� wi�cej funduszy, ale te� bez przesady (o tym napisz� wi�cej troszeczk� ni�ej :) ).

Oto, czego b�dziemy potrzebowa�, wraz z adresami sklep�w, w kt�rych mi�dzy innymi mo�emy to dosta�.

Modele (ok. 50z�.)

Najciekawsze a jednocze�nie najtrudniejsze do z�o�enia s� modele �eberkowe, czyli takie, w kt�rych skrzyd�a skleja si� z �eberek.

Kleje cyjanoakrylowe, przy�pieszacze oraz nitrocelon (ok. 40z�)

2

Kolejnym poziomem wtajemniczenia s� modele zdalnie sterowane. Wielu ludzi my�li, �e to proste, ale tak naprawd� trzeba "wylata�" wiele godzin, albo nawet dni �eby lata� w miar� pewnie. Dobrze jest te� polata� sobie na symulatorze (np. FMS) i po�wiczy� loty, szczeg�lnie na siebie, gdy� to najcz�ciej sprawia k�opoty m�odym pilotom RC.

Na pocz�tek zestawy gotowe do lotu (RTF). Zestawy te powinny zawiera�: nadajnik, serwa, odbiornik, silnik, �mig�a, cz�ci potrzebne do zmontowania samolotu i oczywi�cie - sam samolot :)

Zestawy RTF (od ok. 135 do 700z�)

3

Alternatyw� s� modele prawie gotowe do lotu (ARF). W tym przypadku b�dziemy musieli dokupi� kilka rzeczy osobno. W sk�ad takich zestaw�w najcz�ciej wchodzi sam model. Jest on oklejony i jego z�o�enie nie zajmuje du�o czasu (co� jak sk�adanie p�ki do domu ;) ) w przeciwie�stwie do tego, kt�ry opisze zaraz. Mamy jeszcze jedn� decyzj� do podj�cia- jaki rodzaj samolotu chcemy- elektryczny czy spalinowy? Na pocz�tek poleca�bym elektryki poniewa� o wiele �atwiej jest je przygotowa� do lotu. Potem za� radzi�bym przeniesienie si� na spalinowe samoloty, kt�re daj� znacznie wi�ksz� frajd� (wed�ug mnie :) ).

Je�li jeste� pocz�tkuj�cy i nie chcesz za du�o samolot�w rozbija�, poleca�bym Ci modele g�rnop�at�w lub motoszybowc�w. Takimi lata si� naj�atwiej. Dopiero w nast�pnej kolejno�ci radz� si�ga� po samoloty do akrobacji, czyli z regu�y dolnop�aty i fun-flyer'y

Modele elektryczne ARF (od ok. 100 z�.)

Do tych modeli potrzebowa� b�dziesz aparatury i reszty elektroniki. Jest to do�� drogie, ale kupiona raz dobra aparatura wystarcza na wiele lat.

Aparatury + akcesoria (od ok. 600z� do bardzo du�o ;) )

Jednym z wa�niejszych parametr�w nadajnika jest ilo�� kana��w. Aby lata� samolotami potrzebujemy czterech, chocia� da si� lata� te� na trzech.

Przyda�by si� jeszcze jaki� nap�d. W zale�no�ci od tego jaki model mamy potrzebujemy silnik spalinowy lub elektryczny.

Silniki spalinowe (cena zale�y od pojemno�ci silnika)

4

Mo�na kupi� tak�e modele typu kit, czyli takie kt�re b�dziemy musieli ca�kowicie sami z�o�y�. B�dziemy potrzebowali jednak du�o cierpliwo�ci oraz dodatkowo do tego co w modelach ARF monokot� do oklejenia samolotu. I kilki narz�dzi :). Znajdziecie je w sklepach kt�re poda�em wam powy�ej.

Mi�ego modelowania ;)

© copyright Mati